สวนดุสิตโพล: การเมืองไทย...วุ่นวายจริงหรือ?

ข่าวผลสำรวจ Monday March 21, 2022 08:29 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: การเมืองไทย...วุ่นวายจริงหรือ?

/

สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้ค่อนข้างร้อนแรงและเป็นที่จับตามองอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ต่าง ๆ การนัดแกนนำพรรคการเมืองรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ทำให้ถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,127 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2565 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าการเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ณ วันนี้ บ่งบอกถึงอะไรบ้าง
อันดับ 1     การต่อรองอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง        68.90%
อันดับ 2     เสถียรภาพของรัฐบาล อาจมีการยุบสภา      62.56%
อันดับ 3     มีการตั้งพรรคใหม่ ย้ายพรรค พรรคการเมืองแตกแยก            60.32%
อันดับ 4     ส.ส.เตรียมหาเสียง ใกล้มีการเลือกตั้งใหม่      58.00%
อันดับ 5     เป็นเกมการเมือง      54.16%

2. ประชาชนคิดว่าการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคการเมืองทั้งพรรคเล็กและพรรคใหญ่ในช่วงนี้เหมาะสมหรือไม่
  ไม่เหมาะสม 61.67%     ไม่แน่ใจ 27.06%      เหมาะสม 11.27%

3. ประชาชนคิดว่าปัญหาบ้านเมือง ณ วันนี้ รัฐบาลควรให้ความสำคัญและแก้ไขเรื่องใดโดยเร่งด่วน
อันดับ 1     น้ำมันแพง สินค้าแพง          91.44%
อันดับ 2     รายได้ไม่พอกับรายจ่าย หนี้สิน       71.81%
อันดับ 3     คุณภาพชีวิตประชาชน     69.94%
อันดับ 4     จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น      66.64%
อันดับ 5     ตกงาน ว่างงาน          55.22%

4. ประชาชนคิดว่านักการเมืองไทย (ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน) ดูแลทุกข์สุขของประชาชนมากน้อยเพียงใด
  ไม่ค่อยดูแล 52.19%    ดูแลพอสมควร 24.62%    ไม่ดูแลเลย 21.31%    ดูแลเป็นอย่างดี 1.88%

5. ประชาชนเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของรัฐบาล ณ วันนี้ มากน้อยเพียงใด
  ไม่ค่อยเชื่อมั่น 45.12%     ไม่เชื่อมั่น 32.77%     ค่อนข้างเชื่อมั่น 19.61%     เชื่อมั่นมาก 2.50%

6. ประชาชนคิดว่ารัฐบาล ณ วันนี้ มีเสถียรภาพหรือไม่
  ไม่ค่อยมีเสถียรภาพ 50.94%    ไม่มีเสถียรภาพ 31.31%    ค่อนข้างมีเสถียรภาพ 15.70%   มีเสถียรภาพมาก 2.05%

7. ในภาพรวมประชาชนมองการเมืองไทย ณ วันนี้ วุ่นวายหรือไม่
  ค่อนข้างวุ่นวาย 49.69%     วุ่นวายมาก 43.80%    ไม่ค่อยวุ่นวาย 5.44%    ไม่วุ่นวาย 1.07%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)


สรุปผลการสำรวจ : การเมืองไทย...วุ่นวายจริงหรือ?

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,127 คน ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2565 พบว่า ประชาชนมองว่าการเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ณ วันนี้สะท้อนให้เห็นถึงการต่อรองอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง ร้อยละ 68.90 โดยมองว่าการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคการเมืองในช่วงนี้ไม่เหมาะสม ร้อยละ 61.67 อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาบ้านเมืองโดยเฉพาะน้ำมันแพง สินค้าแพง ร้อยละ 91.44 รายได้ไม่พอกับรายจ่าย หนี้สิน ร้อยละ 71.81 คิดว่านักการเมืองไทย (ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน) ไม่ค่อยดูแลทุกข์สุขของประชาชน ร้อยละ 52.19 ทั้งนี้ไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของรัฐบาล ร้อยละ 45.12 ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 32.77 มองว่ารัฐบาลไม่ค่อยมีเสถียรภาพ ร้อยละ 50.94 และในภาพรวมมองการเมืองไทย ณ วันนี้ ค่อนข้างวุ่นวาย ร้อยละ 49.69 เมื่อทำโพลเกี่ยวกับปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ครั้งใดก็จะมีปัญหาของแพงเข้ามาในผลโพลอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ อีกทั้งยังมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ดูเหมือนเน้นประโยชน์ของนักการเมืองกันเองมากกว่าดูแลทุกข์สุขประชาชน ประชาชนจึงมองภาพการเมืองไทย ณ วันนี้ว่าค่อนไปทาง ?วุ่นวาย? อยู่ไม่น้อย

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

จากผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าคำตอบแต่ละข้อมีความเกี่ยวข้องโยงเชื่อมกัน เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจรวมถึงโรคระบาด ซึ่งทุกปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างลุล่วง จึงส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลจากเดิมที่ไม่ค่อยพึงพอใจจึงยิ่งเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีข่าวที่ปรากฏว่ามีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคการเมืองทั้งพรรคเล็กและพรรคใหญ่ จึงเป็นอีกประเด็นที่ทำให้ประชาชนมองว่าอาจมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ จากผลสำรวจที่ออกมาไม่ค่อยเป็นผลบวกกับรัฐบาลเท่าไร เพราะความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองและรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสภาพความเป็นอยู่ยังไม่เห็นผลชัดเจน ทำให้ความวุ่นวายทางการเมืองคงไม่สามารถจบได้ง่ายนัก แม้แต่รัฐบาลในอนาคตเชื่อว่าคงทำงานลำบาก หากต้องการที่จะสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นต้องมองทั้งความวุ่นวายที่เกิดจากนักการเมือง และเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงจะสามารถช่วยบรรเทาเรื่องของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นให้น้อยลงกว่าที่เป็นอยู่ได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี รอดประเสริฐ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ