สวนดุสิตโพล: โลกยุคใหม่ ครูไทย...ไปทางไหนดี?

ข่าวผลสำรวจ Monday August 22, 2022 08:31 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: โลกยุคใหม่ ครูไทย...ไปทางไหนดี?

/

โควิด-19 ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทำให้คนต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่           ที่มาถึงเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาซึ่งปัจจุบันนั้นมีปัญหาในหลากหลายมิติ ครูในฐานะผู้เป็นบุคคลสำคัญ             ของการขับเคลื่อนการศึกษาจึงต้องพัฒนาตนเองอย่างมากในยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,059 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนคิดว่าปัญหาการศึกษาไทย ณ วันนี้ เกิดจากสาเหตุใด
อันดับ 1     ความเหลื่อมล้ำทางสังคม     61.19%
อันดับ 2     การบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ        59.49%
อันดับ 3     งบประมาณไม่ทั่วถึง      58.64%
อันดับ 4     นโยบายการศึกษาที่เปลี่ยนไปมา        55.43%
อันดับ 5     ระบบการเรียนการสอน       54.39%

2. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับประโยคที่ว่าในช่วงโควิด-19 ?ครูไทย? ปรับตัวได้ดีทันกับการเปลี่ยนแปลง
อันดับ 1     เห็นด้วย     70.71%
อันดับ 2     ไม่เห็นด้วย     16.30%
อันดับ 3     ไม่แน่ใจ     12.99%


3. ประชาชนคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการพัฒนา ?ครูไทย?
อันดับ 1     เงินเดือนและค่าตอบแทน     65.34%
อันดับ 2     การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น โควิด-19        64.49%
อันดับ 3     กระทรวงศึกษาธิการ     63.93%
อันดับ 4     ความคิดและทัศนคติของครู        61.00%
อันดับ 5     นโยบายด้านการศึกษา       59.68%

4. ประชาชนคิดว่า ?ครูไทยที่ดีในโลกยุคใหม่? ควรมีลักษณะอย่างไร
อันดับ 1     รักในอาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู     74.98%
อันดับ 2     กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆ ไม่ยึดติดอยู่กับวิธีการแบบเดิมๆ        67.42%
อันดับ 3     มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้เรียน         61.10%
อันดับ 4     ทำงานร่วมกับผู้อื่น บูรณาการทำงาน เรียนรู้ร่วมกัน      59.96%
อันดับ 5     ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ประยุกต์ความรู้มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน     58.07%

5. ในโลกยุคใหม่ ประชาชนคิดว่าคนอยากเป็น ?ครู? หรือไม่
อันดับ 1     อยากเป็น     57.97%
อันดับ 2     ไม่อยากเป็น     40.99%
อันดับ 3     ไม่แน่ใจ     1.04%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)


สรุปผลการสำรวจ : โลกยุคใหม่ ครูไทย...ไปทางไหนดี?

      สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,059 คน ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 พบว่า ประชาชนคิดว่าปัญหาการศึกษาไทย ณ วันนี้ เกิดจาก     ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ร้อยละ 61.19รองลงมาคือ การบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 59.49 โดยเห็นด้วยว่าในช่วงโควิด-19 ?ครูไทย? ปรับตัวได้ดีทันกับการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 70.71 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา ?ครูไทย? คือ เงินเดือนและค่าตอบแทน ร้อยละ 65.34 รองลงมาคือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น โควิด-19 ร้อยละ 64.49 ทั้งนี้ครูไทยที่ดีควรรักในอาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู ร้อยละ 74.98 รองลงมาคือ กล้าที่จะทำอะไรใหม่ ๆ ไม่ยึดติดอยู่กับวิธีการแบบเดิม ๆ ร้อยละ 67.42 และประชาชนมองว่าอาชีพครูยังเป็นอาชีพที่คนอยากเป็น ร้อยละ 57.97 รองลงมาคือ ไม่อยากเป็น ร้อยละ 40.99
จากผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับ ?การศึกษาและครูไทย? หลายปีที่ผ่านมา พบว่า สาเหตุของปัญหาการศึกษาไทยยังคงมาจากความเหลื่อมล้ำและการบริหารงานที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้ง แม้จะต้องการปฏิรูปการศึกษาไทยให้ดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีปัญหาสะสมมาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 กลับพบว่าบุคลากรสำคัญอย่าง ?ครูไทย? นั้นปรับตัวได้เป็นอย่างดี สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันอย่างหลากหลาย ทั้งนี้บทบาทของครูไทยที่ประชาชนคาดหวังก็คือการเป็นครูที่รักในอาชีพและกล้าที่จะทำสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่คนไทยอยากเป็น และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาวงการศึกษาไทยต่อไป

นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 086-3766533จากผลการเสวนากลุ่มเรื่อง ?VUCA World...ครูไทยไปทางไหนดี? เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาเข้าร่วมจำนวน 7 ท่าน สะท้อนให้เห็นว่าตราบใดที่ระบบโครงสร้างหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมไทย ไม่สามารถผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ ครูไทยจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่ผันผวน เปิดใจฟังผู้เรียนเพื่อสร้างความเข้าใจมากกว่าการตัดสินว่าถูกหรือผิด รักและศรัทธาในวิชาชีพพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าโรงเรียนคือพื้นที่ปลอดภัย และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยการลงมือทำ และที่สำคัญควรปรับนโยบายด้านการประเมินครูด้วยเทคนิคการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ