สวนดุสิตโพลล์: “ประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา” อย่างไร? ให้มีประสิทธิภาพ

ข่าวผลสำรวจ Friday August 27, 2010 10:03 —สวนดุสิตโพล

จากที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ได้ให้โอวาทในวันปิดการประชุมการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและนักประชาสัมพันธ์องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้แก่ นักประชาสัมพันธ์สนง.เขตพื้นที่การศึกษาและนักประชาสัมพันธ์องค์กรหลักของกระทรวงฯ ในหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา” อย่างไร? ให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 314 คน สรุปผลได้ดังนี้

1.     เรื่องที่ “นักประชาสัมพันธ์” อยากรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม คือ
อันดับ 1     การเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ                    37.24%
อันดับ 2     เทคนิคการประชาสัมพันธ์ให้ประสบผลสำเร็จ                33.41%
อันดับ 3     การนำเสนอข่าว / เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจและรวดเร็ว      16.07%
อันดับ 4     การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ                     13.28%

2.     “จุดเด่น” ในการทำงานของ“นักประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา” คือ
อันดับ 1     การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ /การประสานงานกับจังหวัด โรงเรียนและสื่อมวลชนในพื้นที่  35.58%
อันดับ 2     มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น วารสาร แผ่นพับ เว็บไซต์ของสำนักงาน การจัดกิจกรรม      30.49%

นิทรรศการในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

อันดับ 3     นักประชาสัมพันธ์มีพื้นฐานความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และเข้าใจในงานที่ทำเป็นอย่างดี        22.90%
อันดับ 4     การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการประสัมพันธ์ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบันมากขึ้น           11.03%

3. “จุดอ่อน” ในการทำงานของ“นักประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา” คือ
อันดับ 1     บุคลากรมีน้อยแต่ภาระงานมีมาก                            34.29%
อันดับ 2     การสนับสนุนด้านงบประมาณ                              29.18%
อันดับ 3     การสนับสนุนและการให้ความสำคัญของผู้บริหาร                       25.27%
อันดับ 4     การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน /วิธีการนำเสนอข่าวให้น่าสนใจ      11.26%

4. “นักประชาสัมพันธ์” คิดว่าควรทำอย่างไร? เพื่อให้ “การประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา” สัมฤทธิผล
อันดับ 1     การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับอย่างทั่วถึง /การสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย   40.31%
อันดับ 2     ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในระดับสูงอย่างเต็มที่              21.52%
อันดับ 3     มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ                           18.89%
อันดับ 4     ตัวนักประชาสัมพันธ์เองต้องมีความรักความตั้งใจ กระตือรือร้นที่จะใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา       10.63%
อันดับ 5     มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ /ทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 8.65%

--สวนดุสิตโพล--

-พห-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ