ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สม. 64/2564 เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและการจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำ

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 19, 2021 11:43 —ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สม. 64/2564 เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและการจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืน
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมและการจดทะเบียนกองทุนรวม ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ สำหรับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
ที่มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
          ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
                 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564     (นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)
     เลขาธิการ
     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     ที่มา: http://www.sec.or.th/

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ