ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 7 พันล้านบาท “บ. ดีแทค ไตรเน็ต” ที่ระดับ “AA” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 20, 2021 11:01 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ที่ระดับ ?AA? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? พร้อมกันนี้ ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 7 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ ?AA? ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ รวมทั้งใช้เป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

อันดับเครดิตสะท้อนถึงความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยหลักของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค (ได้รับอันดับเครดิต ?AA/Stable? จากทริสเรทติ้ง) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศไทย ในการนี้ อันดับเครดิตของบริษัทมีระดับเท่ากับอันดับเครดิตของบริษัทแม่

บริษัทได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยธุรกิจของดีแทคในการดำเนินกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ ทั้งนี้ การที่บริษัทมีฐานะเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยดีแทคนั้น บริษัทจึงมีบูรณาการที่แนบแน่นกับบริษัทแม่ทั้งในแง่ของกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเงิน โดยดีแทคมีส่วนในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ผ่านผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท

อันดับเครดิตองค์กรของดีแทคสะท้อนถึงสถานะในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศที่มีคลื่นความถี่ (Spectrum) เพียงพอในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครบทุกย่านความถี่ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและสถานะสภาพคล่องที่เข้มแข็งของดีแทค รวมทั้งยังสะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าดีแทคจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบริษัทแม่ในฐานะที่ดีแทคเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของ Telenor ASA (Telenor) อีกด้วย

ทริสเรทติ้งมองว่าดีแทคเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธุรกิจของ Telenor ด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นการที่ดีแทคเป็นผู้สร้างรายได้และกำไรในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญให้แก่กลุ่ม Telenor หรือการที่ดีแทคมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดกับชื่อเสียงของกลุ่ม ดังนั้น ทริสเรทติ้งจึงคาดว่า Telenor จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ดีแทคในยามที่จำเป็นต่อไป ทั้งนี้ การที่การดำเนินธุรกิจและสินทรัพย์หลักของดีแทคซึ่งรวมถึงใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่อยู่ภายใต้การดำเนินงานในชื่อของบริษัทดีแทค ไตรเน็ต ทริสเรทติ้งจึงเชื่อว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนในลักษณะเดียวกันจาก Telenor

ผลการดำเนินงานและภาระหนี้ของดีแทคในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 เป็นไปตามที่ทริสเรทติ้ง คาดการณ์ไว้ โดยรายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายของดีแทคอยู่ที่ 1.5 หมื่นล้านบาทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ระดับ 7.4 พันล้านบาท ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินซึ่งรวมภาระหนี้และหนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วของดีแทคอยู่ที่ระดับ 3.9 เท่า ณ เดือนมีนาคม 2564

ทริสเรทติ้งมองว่าการแข่งขันในระหว่างผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปในอนาคตอันใกล้เนื่องจากตลาดค่อนข้างอิ่มตัว นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่ารายได้ของดีแทคจะยังคงได้รับแรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างเปราะบางและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ที่ยังคงยืดเยื้อ ดังนั้น ภายใต้สมมติฐานกรณีพื้นฐาน ทริสเรทติ้งจึงคาดว่ารายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายของดีแทคในปี 2564 จะยังคงลดลงต่อไปอีกจากปีก่อนหน้า แต่จะค่อย ๆ ฟื้นตัวกลับมาดีขึ้นตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าดีแทคจะยังคงมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งโดยจะอยู่ที่ระดับ 2.9-3.1 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงระหว่างปี 2564-2566 ส่วนอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายนั้นจะอยู่ในช่วง 38%-39%

ทริสเรทติ้งประมาณการว่าเงินลงทุนสำหรับการขยายโครงข่ายของดีแทคจะอยู่ที่ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาทต่อปีและภาระการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ตามกำหนดจะอยู่ที่จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2 หมื่นล้านบาทในช่วงปี 2564-2566 แต่ทริสเรทติ้งก็คาดว่าภาระหนี้ของดีแทคจะทยอยลดลงในช่วงปีประมาณการหลังจากที่ดีแทคสร้างรายได้จากคลื่นความถี่ที่ประมูลมาได้ใหม่ ในการนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินซึ่งรวมภาระหนี้และหนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วของดีแทคจะอยู่ที่ระดับ 3.4 เท่าในปี 2564 และจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.5-3 เท่าในปีต่อ ๆ ไป

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทดีแทค ไตรเน็ต จะยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยหลักของดีแทคและจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่อย่างเต็มที่ต่อไป

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

เมื่อพิจารณาตาม ?เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ? ของทริสเรทติ้งแล้ว อันดับเครดิตของบริษัทดีแทค ไตรเน็ต มีระดับเท่ากับและจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของดีแทคซึ่งเป็นบริษัทแม่ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทแม่จะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทในลักษณะเดียวกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)

อันดับเครดิตองค์กร: AA

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

DTN217A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA

DTN227A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 AA

DTN237A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AA

DTN244A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AA

DTN247A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AA

DTN257A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AA

DTN267A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 AA

DTN267B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 AA

DTN274A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 AA

DTN279A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 AA

DTN28DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 AA

DTN299A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 AA

DTN239A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AA

DTN259A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AA

DTN279B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 AA

DTN309A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573 AA

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 12 ปี AA

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ