ทริสเรทติ้งคาดว่า CGIF จะรับผิดชอบต่อภาระการค้ำประกันหุ้นกู้ KNM21NA

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 19, 2021 16:44 —ทริส เรตติ้ง

KNM Group Berhad (KNM) ผิดนัดชำระเงินต้นมูลค่า 2.78 พันล้านบาท ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนโดย Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ซึ่งได้รับอันดับเครดิต ?AAA/Stable? จากทริสเรทติ้ง ทั้งนี้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ของ KNM สะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ CGIF

ภายใต้สัญญาการค้ำประกัน CGIF จะให้การค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดยครอบคลุมมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีการค้ำประกันดังกล่าวเต็มจำนวน ทั้งนี้ ภาระผูกพันของผู้ค้ำประกันภายใต้สัญญาการค้ำประกันนี้จะมีลำดับของสิทธิเรียกร้องเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ของผู้ค้ำประกัน

ตามสัญญาการค้ำประกัน ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งความประสงค์ต่อ CGIF เพื่อขอรับชำระคืนมูลค่าเงินที่ได้รับการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังเหตุการณ์ไม่ชำระหนี้ (Non-Payment Event) โดยกำหนดให้มีระยะเวลา 20 วันทำการหลังจากวันผิดนัดชำระสำหรับเงินต้นที่ต้องชำระคืนในวันหมดอายุของตราสารหนี้ เหตุการณ์ไม่ชำระหนี้ (Non-Payment Event) หมายถึง ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินที่ได้รับการค้ำประกันไม่ว่าจะจำนวนใดก็ตาม (หลังจากระยะเวลา

ผ่อนผันได้สิ้นสุดลง)

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ