ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท “บบส. กรุงเทพพาณิชย์” ที่ “A-” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday November 22, 2021 14:40 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ?A-? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาทไถ่ถอนภายใน 10 ปีของบริษัทที่ระดับ ?A-? ด้วยเช่นกัน

อันดับเครดิตสะท้อนถึงความชำนาญและความเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ชำระคืนเงินกู้และลงทุนซื้อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing Loan -- NPL)

นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงระดับการก่อหนี้และความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทที่อยู่ในระดับปานกลางรวมถึงการมีแหล่งเงินทุนที่กระจายตัวดีอีกด้วย ในขณะเดียวกัน จุดแข็งดังกล่าวก็ถูกลดทอนบางส่วนจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงในด้านการกำหนดราคาซื้อสินทรัพย์และความเสี่ยงจากการกระจุกตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งเชื่อว่าความเชี่ยวชาญของบริษัทในการตั้งราคาซื้อแลความหลากหลายของทั้งประเภทและสถานที่ตั้งของสินทรัพย์จะช่วยลดทอนความเสี่ยงดังกล่าวลงได้เป็นอย่างมาก

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยอยู่ที่ระดับ 1.6 พันล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารทรัพย์สินรอการขาย (Non-performing Asset -- NPA) ที่มีประสิทธิภาพ โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 รายได้จากการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเติบโตที่ระดับ 181% มาอยู่ที่ 2.5 พันล้านบาทจากผลของการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการขายรวมไปถึงการใช้ช่องทางสื่อสารแบบดิจิทัลต่างๆ ในขณะเดียวกัน เงินสดรับจากธุรกิจบริหารทรัพย์สินรอการขาย เพิ่มขึ้นที่ระดับ 69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่งผลให้เงินสดรับรวมของบริษัทอยู่ที่ระดับ 1.1 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนในด้านธุรกิจบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพนั้น บริษัทมีรายได้และเงินสดรับที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมาเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากผลของกลยุทธ์ในการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยที่บริษัทดำเนินการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การที่กรมบังคับคดีได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ก็น่าจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีสำหรับธุรกิจบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

บริษัทได้ลดการลงทุนในการซื้อสินทรัพย์ลงในปี 2564 เนื่องจากอุปทานสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ลดลงอันเป็นผลจากการชะลอการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินเนื่องจากผลของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 สินเชื่อด้อยคุณภาพที่สถาบันการเงินนำออกมาขายลดลงประมาณ 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทได้ลงทุนซื้อสินเชื่อด้อยคุณภาพจำนวน 1.38 พันล้านบาทซึ่งลดลงถึง 85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ดังนั้น จากการที่บริษัทลดการลงทุนซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพลงจึงทำให้ภาระหนี้ของบริษัทลดลงตามไปด้วย โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.98 เท่าจากระดับ 2.16 เท่า ณ สิ้นปี 2563

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงรักษาผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีการก่อหนี้ที่อยู่ในระดับต่ำเอาไว้ได้ต่อไป

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นได้หากผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างมั่นคงและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 1.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงหากภาระหนี้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการขยายธุรกิจในเชิงรุกโดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงกว่า 2.75 เท่าอย่างต่อเนื่อง หรือเกิดจากผลการดำเนินงานทางการเงินที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)

อันดับเครดิตองค์กร: A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

BAM224A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A-

BAM226A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A-

BAM227A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A-

BAM234A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A-

BAM235A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,050 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A-

BAM239A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A-

BAM23DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,100 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A-

BAM244A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A-

BAM246A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A-

BAM247A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A-

BAM256A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 370 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 A-

BAM259A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 A-

BAM25NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,370 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 A-

BAM264A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 A-

BAM276A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 A-

BAM279A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 A-

BAM284A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 A-

BAM286A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 A-

BAM297A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 A-

BAM304A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573 A-

BAM30NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 580 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573 A-

BAM317A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574 A-

BAM347A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2577 A-

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 10 ปี A-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ