ข่าวราคาวัสดุก่อสร้าง ก่อน 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 14:15 น.

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม...

เศรษฐกิจ ธ.ค. 63 –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ย. 63 ลดลงร้อยละ 0.41 ต่อปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.18 ต่อปี หนี้สาธารณะคงค้าง ณ... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2563

เศรษฐกิจ ธ.ค. 63 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 105.1 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (YoY)... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563

เศรษฐกิจ พ.ย. 63 –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ต.ค. 63 ลดลงร้อยละ 0.50 ต่อปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.19 ต่อปี หนี้สาธารณะคงค้าง... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2563

เศรษฐกิจ พ.ย. 63 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 104.9 เทียบกับเดือนตุลาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 1.2... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2563 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2563

เศรษฐกิจ ต.ค. 63 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 104.6 เทียบกับเดือนกันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 1.2 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 2.2... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563

เศรษฐกิจ ก.ย. 63 –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ส.ค. 63 ลดลงร้อยละ 0.50 ต่อปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน สูงขึ้นร้อยละ 0.30 ต่อปี... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2563

เศรษฐกิจ ก.ย. 63 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2563 เท่ากับ 104.4 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.2 (YoY) ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 1.8... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563

เศรษฐกิจ ส.ค. 63 –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.ค. 63 ลดลงร้อยละ 0.98 ต่อปี ขณะที่อัตรา เงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นที่ร้อยละ 0.39 ต่อปี... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2563

เศรษฐกิจ ส.ค. 63 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 104.7 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ลดลงร้อยละ 1.8 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563

เศรษฐกิจ ก.ค. 63 –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มิ.ย. 63 ลดลงร้อยละ 1.57 ต่อปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงร้อยละ 0.05 ต่อปี... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2563 และเฉลี่ยระยะ 6 เดือนของปี...

เศรษฐกิจ ก.ค. 63 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 104.1 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ลดลงร้อยละ 2.9 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563

เศรษฐกิจ มิ.ย. 63 –กระทรวงการคลัง Indicators this week หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน เม.ย. 63 มีจำนวนทั้งสิ้น อยู่ที่ร้อยละ 42.9 ของ GDP อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ค. 63 ลดลงร้อยละ... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2563

เศรษฐกิจ มิ.ย. 63 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 103.5 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 ลดลงร้อยละ 3.8 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2563

เศรษฐกิจ พ.ค. 63 –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน เม.ย. 63 ลดลงร้อยละ 2.99 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นที่ร้อยละ 0.41... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2563

เศรษฐกิจ พ.ค. 63 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2563 เท่ากับ 103.6 เทียบกับเดือนเมษายน 2562 ลดลงร้อยละ 4.0 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2563

เศรษฐกิจ เม.ย. 63 –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มี.ค. 63 ลดลงร้อยละ 0.54 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน สูงขึ้นร้อยละ 0.54 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2563 และเฉลี่ยระยะ 3 เดือนของปี 2563

เศรษฐกิจ เม.ย. 63 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 104.6 เทียบกับ เดือนมีนาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.9 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เศรษฐกิจ มี.ค. 63 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 105.2 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลดลงร้อยละ 2.0 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2563

เศรษฐกิจ ก.พ. 63 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2563 เท่ากับ 105.4 เทียบกับ เดือนมกราคม 2562 ลดลงร้อยละ 1.7 (YoY) เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2562

เศรษฐกิจ ม.ค. 63 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 105.0 เทียบกับ เดือนธันวาคม 2561 ลดลงร้อยละ 2.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2562

เศรษฐกิจ ธ.ค. 62 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 104.7 เทียบกับ เดือนพฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่หก... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2562

เศรษฐกิจ พ.ย. 62 –กระทรวงการคลัง Indicators this week ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ต.ค. 62 หดตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2562

เศรษฐกิจ พ.ย. 62 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 104.7 เทียบกับเดือนตุลาคม 2561 ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ห้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2562 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

เศรษฐกิจ ต.ค. 62 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2562

เศรษฐกิจ ก.ย. 62 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ


ข่าวราคาวัสดุก่อสร้าง ก่อน 2 กันยายน พ.ศ. 2562 11:22 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ